ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา สั่งให้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ่ายค่าเสียหายให้กับจำนวน 1.6 พันล้าน ให้แก่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด จากกรณีที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำให้บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัดได้รับความเสียหายจากความล่าช้าของโครงการหวยออนไลน์

 

สั่งแก้คำพิพากษาของศาลปกครองกลาง จากเดิมศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 61 ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชำระเงิน จำนวน 945,649,656 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ให้แก่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด

 

และได้เป็นพิพากษาใหม่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชำระเงินจำนวน 1,654,604,627.54 บาท ให้แก่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัดผู้รับจ้างให้บริการระบบเกมสลากออนไลน์ โดยเป็นค่าเสียหายจากสิทธิได้รับค่าแห่งการงานที่ทำให้แก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

จากข้อเท็จจริงเห็นได้ว่าบริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ ได้ดำเนินการตามสัญญาพิพาท โดยติดตั้งระบบเกมสลากและเครื่องจำหน่ายสลากครบ 3,000 เครื่อง ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ดำเนินการติดตั้งและทดลองจำหน่ายสลากโดยเครื่องอัตโนมัติ

 

จนกระทั่งติดตั้งเครื่องจำหน่ายสลากทั่วประเทศจำนวน 6,761 ราย ตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดำเนินการอบรมผู้แทนจำหน่ายสลาก ส่งมอบงานทั้งหมดแก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจรับไว้แล้ว ไม่เคยโต้แย้งว่า

 

เมื่อสัญญาเลิกกันแล้วสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำต้องให้บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี กลับคืนสู่ฐานเดิม และต้องชดใช้ค่าการงานอันได้กระทำให้แก่บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ฯ ตามควรค่าแห่งการงาน รวมตลอดถึงค่าเสียหายอันเนื่องจากการผิดสัญญา